Utsuwa

Utsuwa

Yuen: ออนเซ็นเรียวกังเปิดใหม่ในชินจูกุ พร้อมออนเซ็นกลางแจ้งบนดาดฟ้าเป็น เรียบๆ แต่ดีงาม

Utsuwa: โฮสเทลสไตล์มาชิยะในเกียวโต อยู่แบบชาวญี่ปุ่นท้องถิ่น ราคาคืนละไม่ถึงพัน